INSPEKTOR NADZORU – Nadzór budowlany

Inspektor nadzoru budowlanego

Wymienione w art. 25 ustawy – Prawo budowlane obowiązki inspektora mają zapewnić nie tylko zabezpieczenie interesów inwestora, ale i chronić interes publiczny (w tym właścicieli nieruchomości sąsiednich).

Inspektor nadzoru – pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Inspektor nadzoru budowlanego- REXI

Do najważniejszych zadań inspektora nadzoru zalicza się:

  • – sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (na przykład zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania);
  • – kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • – sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;
  • – potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
  • – uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych;
  • – udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

Prawidłowe wykonanie przez inspektora nadzoru powyższych zadań jest niezwykle ważne, gdyż odbiór robót jest ostatnim momentem, w którym bez większych komplikacji (konieczności poniesienia dodatkowych kosztów czy też prowadzenia negocjacji) można zażądać usunięcia stwierdzonych usterek.