OPINIA I EKSPERTYZA BUDOWLANA

Ocena stanu technicznego budynku:

opinia i ekspertyza techniczna

Ocena stanu technicznego budynku występuje w dwóch formach: opinii bądź ekspertyzy technicznej. Opinia techniczna jest to ocena stanu budynku która jest wystawiana na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Natomiast ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Zobacz, co powinna zawierać ekspertyza techniczna oraz gdzie znaleźć rzeczoznawcę budowlanego, który ją wykona.
Ocena techniczna budynku

Ocena stanu technicznego budynku

Kiedy należy wykonać opinie, a kiedy ekspertyzę techniczną?

O szczegółowości oceny stanu budynku decyduje konkretna sytuacja. W ocenie stanu technicznego budynku mamy do czynienia z dwoma pojęciami stosowanymi bardzo często wymiennie – ekspertyzą i opinią techniczną.
Ekspertyza budowlana - REXI
Opinia techniczna jest zwykle wydawana przez fachowca na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna. Ekspertyza techniczna jest opracowaniem zwykle szerszym, w którym oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Postawiona diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne. Oczywiście tak rozumiana ekspertyza jest zwykle droższa od opinii.

Kiedy jest nam potrzebna ocena stanu technicznego budynku?

▪ Jeśli kupujemy dom, warto poprosić fachowca o wydanie opinii o jego stanie technicznym przed podjęciem ostatecznej decyzji. Koszty opinii są o wiele niższe niż ewentualne późniejsze straty dla kupującego w przypadku gdy te ujawninią się później.
▪ Jeśli zamierzamy modernizować już istniejący budynek lub zmieniać sposób użytkowania, musimy zlecić wykonanie opinii lub ekspertyzy, bo jest ona wymagana przez prawo budowlane.
▪ Jeśli w budynku pojawiają się niepokojące zarysowania konstrukcji – takie jak: spękania ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych uniemożliwiające swobodne otwieranie drzwi lub okien – poprośmy o pomoc eksperta, który sprawdzi, czy została naruszona konstrukcja budynku, czy tylko pojawiły się naturalne oznaki zużycia materiału.

Każda taka sytuacja jest indywidualna i ekspert podejmujący się wykonania zlecenia podczas swej pierwszej wizyty “wizji lokalnej” – decyduje o zakresie opracowania, czyli musi odpowiedzieć na pytanie, czy ekspertyza w tym przypadku jest konieczna, czy wystarczy tylko opinia.

Opinia jest to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej, ekspertyza techniczna jest inaczej nazywana oceną stanu budynku popartą badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Szczegółowość i zakres oceny są ściśle związane z celem, jakiemu mają służyć wyniki badań. Ważne jest, aby zlecając wykonanie oceny stanu budynku, powiedzieć, do czego jest ona nam potrzebna.

Prawidłowo wykonana ekspertyza techniczna zawiera:
▪ opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć,
▪ opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych domu, ich wymiary i materiały, z jakich są wykonane,
▪ opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu i dachu domu,
▪ opis dokonanych odkrywek i badań,
▪ dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów,
▪ obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, a w szczególności: fundamentów, stropów, ścian, nadproży, belek,
▪ wnioski z oględzin i badań obejmujące: ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy, ocenę stanu instalacji, opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia, zawilgocenia i zagrzybienia), ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia i ocieplenia oraz zalecenia co do sposobu wykonania tych napraw.

Komu zlecić wykonanie opinii, a komu ekspertyzy technicznej? O ile do wykonania opinii technicznej wystarczy doświadczony inżynier lub technik z uprawnieniami budowlanymi, to wykonanie ekspertyzy technicznej, która wymaga bardziej precyzyjnych wniosków, trzeba powierzyć osobie z doświadczeniem i odpowiednimi, właściwymi dla szczegółowości badań uprawnieniami – rzeczoznawcy budowlanemu.

Kto to jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany jest to osoba z dyplomem wyższej uczelni technicznej mająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej do wykształcenia specjalności oraz uprawnienia rzeczoznawcy. Takie uprawnienia nadawane są przez wojewodę po udokumentowanej co najmniej pięcioletniej praktyce zawodowej odbytej już po uzyskaniu uprawnień budowlanych i uzyskaniu pisemnej opinii rekomendującej wiedzę i doświadczenie wystawionej przez dwóch rzeczoznawców budowlanych tej samej specjalności.

Każdemu rzeczoznawcy nadawany jest numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych. Taki numer powinien znajdować się na pieczątce, którą rzeczoznawca się posługuje.

Gdzie znaleźć rzeczoznawcę budowlanego?

Świetnie trafiłeś ! Posiadamy w ofercie wykonywanie profesjonalnych ekspertyz budowlanych przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę !