USŁUGI GEODEZYJNE

Potrzebujesz geodety?

Firma REXI  realizuje rocznie kilkaset usług geodezyjno-kartograficznych różnego rodzaju. Obsługujemy klientów indywidualnych, firmy oraz instytucje. W zależności od potrzeb zleceniodawcy, wykonujemy drobne zlecenia, a także zajmujemy się obsługą geodezyjną dużych inwestycji.

Fachowe usługi geodezyjne

Dysponujemy elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi o wysokiej dokładności, pracującymi w technologii tradycyjnej i satelitarnej (RTK-GPS). Co to dla Państwa oznacza? To znaczy, że usługę wykonamy szybciej, dokładniej i z mniejszą możliwością popełnienia błędu, niż gdybyśmy używali sprzętu starszej generacji.

Jakie usługi geodezyjne realizujemy?

Jesteśmy w stanie zrealizować dla Was każdą usługę wymagającą pracy geodety. Wykonamy wszelkie prace terenowe i dostarczymy związaną z nimi dokumentację. Wymienimy tu kilka najczęściej świadczonych usług.

Te mapy są niezbędne do uzyskania wpisu do ksiąg wieczystych lub na przykład do celów sądowych (zniesienia współwłasności, zasiedzenia).

Praktycznie każda inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością nakreślenia mapy do celów projektowych. Jest ona potrzebna projektantowi do usytuowania budynku i zaprojektowania przyłączy, a w dalszej kolejności do uzyskania pozwolenia na budowę. Na Państwa życzenie przekazujemy wykonane mapy w wersji elektronicznej.

Zanim wykonawca przeprowadzi wykopy pod realizowaną inwestycję, dokonuje się geodezyjnego wytyczenia czyli wyznaczenia w terenie głównych osi i punktów charakterystycznych.

Po zakończeniu budowy sprawdzamy stan faktyczny z założeniami projektowymi. Weryfikujemy przebieg przyłączy i wykonujemy geodezyjną mapę powykonawczą, która jest potrzebna do zgłoszenia zakończenia budowy/odbioru robót.

Ma to znaczenie podczas planowania wykopów. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do przebiegu podziemnych linii energetycznych , gazowych lub podejrzewają niezgodność między posiadaną dokumentacją, a stanem faktycznym, możemy wykryć i ustalić ich przebieg. Używając dostępnego nam sprzętu, określimy ich położenie i zaktualizujemy mapę.

To jedne z częściej realizowanych przez nas zadań geodezyjnych. Mają one miejsce kiedy chcą Państwo podzielić działkę na mniejsze części (np. w celu ich sprzedaży), znieść współwłasność lub przekazać część ziemi innym osobom.

Wykonujemy je, kiedy znaki graniczne zostały uszkodzone, zniszczone lub przesunięte. Polega na odtworzeniu położenia znaków na podstawie dostępnych dokumentów.

To ustalenie stanu faktycznego granic. Odbywa się, gdy brak jest odpowiedniej dokumentacji pozwalającej na ustalenie granic lub wyniknie spór co do ich przebiegu.

Obliczamy powierzchnię budynków oraz konstrukcji posiadających nietypowe kształty. Podajemy objętość mas ziemi czy hałd.

Określamy odchylenia od pionu masztów, kominów szybów.

Określamy odchylenia od pionu masztów, kominów szybów.