Kiedy należy skorzystać z usług inspektora nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru podczas pracy

Kiedy należy skorzystać z usług inspektora nadzoru budowlanego?

Każda budowa wymaga odpowiedniego nadzoru. W przypadku domów jednorodzinnych wystarczy tylko kierownik budowy, który nadzoruje według projektu poszczególne etapy budowy i zatwierdza je. Taką rękojmię daje mu prawo budowlane. Natomiast, kiedy należy skorzystać z usług inspektora nadzoru? Prawo budowlane nakłada obowiązek nadzoru przez inspektora budowlanego, budowy o dużej kubaturze, przekraczającej 2500 metrów sześciennych. Poza tym w przypadku budynków zabytkowych, które zostają poddane renowacji także jest obowiązek korzystania z usług inspektora nadzoru. Jeśli budynek ma kondygnację o wysokości 6 metrów lub wyższą nadzór także jest wymagany. Umowa inspektora budowlanego zawierana jest na piśmie z inwestorem. Inspektor oświadcza, że będzie zajmował się określoną budową.

Czym zajmuje się Inspektor nadzoru budowlanego?

Do podstawowych zadań inspektora budowlanego należy nadzór nad zgodnością prac i użytych technologii w odniesieniu do projektu budowy i reprezentowanie w tym zakresie inwestora, a także negocjacje dotyczące kosztów i uczestnictwo przy wykonywaniu wszystkich kosztorysów. Inspektor nadzoru budowlanego sprawuje także kontrolę nad jakością użytych materiałów i dba o to, aby były zgodne z normami budowlanymi i spełniały wszystkie określone certyfikaty. Odbiera poszczególne etapy budowy i uczestniczy przy wykonywaniu testów instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.
Inspektor budowlany sprawuje zwierzchnictwo nad kierownikiem budowy i wymaga od niego uzupełniania dziennika budowy, usuwania wszelkich niedoróbek i wadliwych elementów budowy, które mogą powodować zagrożenia lub być niezgodne z projektem budowy. Jeśli inspektor stwierdzi, że prace nie postępują zgodnie z jego wytycznymi i w ten sposób mogą prowadzić do zagrożeń, ma prawo wstrzymać prace budowlane na czas nieokreślony.

Praca inspektora nadzoru budowlanego jest niezwykle odpowiedzialna. Wymaga olbrzymiej wiedzy z zakresu prawa budowlanego i technologii budowlanej. Najlepiej wybrać inspektora, który posiada liczne uprawnienia budowlane, dotyczące m.in. instalacji elektrycznych i energooszczędnych, przez co może wydać nam certyfikat energetyczny i technologii budowy.
Umowa jaka obowiązuje inspektora nadzoru może obejmować nie tylko czas budowy do jej zakończenia, ale także okres po zakończeniu budowy, do trzech lat, kiedy inwestor może poprosić inspektora o sprawdzenie prawidłowości wykonanych prac i zlecić ewentualne poprawki.
W razie katastrofy budowlanej spowodowanej błędami konstrukcyjnymi inspektor nadzoru odpowiada za nie prawnie, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym. Może być pozbawiony swoich uprawnień na czas określony bądź nieokreślony.

Inspektor budowlany jako biegły sądowy

W przypadku katastrof budowlanych inspektor budowlany może zostać biegłym sądowym w zakresie spraw, za które nie odpowiadał. Jako ekspert w dziedzinie prawa budowlanego przedstawia na piśmie swoje ekspertyzy w danej sprawie. Strony sporu sądowego w zakresie spraw dotyczących prawa budowlanego muszą powołać eksperta z dziedziny budownictwa, w celu uargumentowania swoich tez, przedstawianych w toku procesowym.

Kiedy budujemy mały domek nie jest konieczne zatrudnianie inspektora budowlanego. Przedsiębiorcy budujący siedziby dla swoich firm, które posiadają skomplikowane projekty, trudne do zrealizowania, muszą zatrudnić inspektora budowlanego, który będzie trzymał pieczę nad budową i prawidłowością wykonania prac. Pozwala to inwestorom na przekazanie odpowiedzialności w fachowe ręce i daje możliwość zajęcia się sprawami firmy. Dzięki zatrudnieniu inspektora nie muszą organizować przetargów ani jeździć na wiele spotkań związanych z ustaleniem warunków prac, czy podpisywaniem umów. Inspektor budowlany staje się pełnomocnikiem przedsiębiorcy we wszystkich sprawach dotyczących decyzyjności na budowie. Dzięki temu prace postępują szybciej i spełniają określone normy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dobry inspektor budowlany zapewnia inwestorowi komfort, że prace zostaną wykonane należycie i w terminie określonym w harmonogramie. Pracownicy odpowiadają przed inspektorem za wszelkie opóźnienia, z kolei inspektor ponosi odpowiedzialność przed inwestorem, co może skutkować rozwiązaniem z nim umowy przedwcześnie. Zatem zależy mu na tym, aby wszystkie prace wykonane były należycie i w terminie.

Reasumując inspektora budowlanego należy zatrudnić, kiedy projekt jest bardzo skomplikowany, wymaga tego przeznaczenie budynku, gdyż jest to budynek użyteczności publicznej, w przypadku przebudowy i renowacji zabytków, a także wszystkich budynków o dużej kubaturze bądź określonej w prawie wysokości.

Write a Reply or Comment