USŁUGI GEODEZYJNE

Firma REXI  realizuje rocznie kilkaset usług geodezyjno-kartograficznych różnego rodzaju. Obsługujemy klientów indywidualnych, firmy oraz instytucje. W zależności od potrzeb zleceniodawcy, wykonujemy drobne zlecenia, a także zajmujemy się obsługą geodezyjną dużych inwestycji.

Jakiego sprzętu używamy i jakie mają Państwo z tego korzyści?

Dysponujemy elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi o wysokiej dokładności, pracującymi w technologii tradycyjnej i satelitarnej (RTK-GPS). Co to dla Państwa oznacza? To znaczy, że usługę wykonamy szybciej, dokładniej i z mniejszą możliwością popełnienia błędu, niż gdybyśmy używali sprzętu starszej generacji.

Jakie usługi realizujemy?

Jesteśmy w stanie zrealizować dla Was każdą usługę wymagającą pracy geodety. Wykonamy wszelkie prace terenowe i dostarczymy związaną z nimi dokumentację. Wymienimy tu kilka najczęściej świadczonych usług.

Geodeta – usługi geodezyjne
Kreślenie map do celów prawnych

Te mapy są niezbędne do uzyskania wpisu do ksiąg wieczystych lub na przykład do celów sądowych (zniesienia współwłasności, zasiedzenia).

Kreślenie map do celów projektowych

Praktycznie każda inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością nakreślenia mapy do celów projektowych. Jest ona potrzebna projektantowi do usytuowania budynku i zaprojektowania przyłączy, a w dalszej kolejności do uzyskania pozwolenia na budowę. Na Państwa życzenie przekazujemy wykonane mapy w wersji elektronicznej.

Tyczenie obiektów budowlanych

Zanim wykonawca przeprowadzi wykopy pod realizowaną inwestycję, dokonuje się geodezyjnego wytyczenia czyli wyznaczenia w terenie głównych osi i punktów charakterystycznych.

Inwentaryzacje pokwykonawcze

Po zakończeniu budowy sprawdzamy stan faktyczny z założeniami projektowymi. Weryfikujemy przebieg przyłączy i wykonujemy geodezyjną mapę powykonawczą, która jest potrzebna do zgłoszenia zakończenia budowy/odbioru robót.

Sprawdzenie przebiegu podziemnych linii przesyłowych

Ma to znaczenie podczas planowania wykopów. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do przebiegu podziemnych linii energetycznych , gazowych lub podejrzewają niezgodność między posiadaną dokumentacją, a stanem faktycznym, możemy wykryć i ustalić ich przebieg. Używając dostępnego nam sprzętu, określimy ich położenie i zaktualizujemy mapę.

Podziały nieruchomości

To jedne z częściej realizowanych przez nas zadań geodezyjnych. Mają one miejsce kiedy chcą Państwo podzielić działkę na mniejsze części (np. w celu ich sprzedaży), znieść współwłasność lub przekazać część ziemi innym osobom.

Wznowienie punktów granicznych

Wykonujemy je, kiedy znaki graniczne zostały uszkodzone, zniszczone lub przesunięte. Polega na odtworzeniu położenia znaków na podstawie dostępnych dokumentów.

Rozgraniczenie nieruchomości

To ustalenie stanu faktycznego granic. Odbywa się, gdy brak jest odpowiedniej dokumentacji pozwalającej na ustalenie granic lub wyniknie spór co do ich przebiegu.

Pomiary wielkości powierzchni oraz objętości

Obliczamy powierzchnię budynków oraz konstrukcji posiadających nietypowe kształty. Podajemy objętość mas ziemi czy hałd.

Badanie odchyleń od pionu

Określamy odchylenia od pionu masztów, kominów szybów.

Badanie odchyleń od pionu

Określamy odchylenia od pionu masztów, kominów szybów.